مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده

                                                                          خانم دکتر مریم صابری

 

ایمیل msaberi@semnan.ac.ir , saberi1707@gmail.com

وب سایت:  https://msaberi.profile.semnan.ac.ir

شماره تماس:33623300-33624250  داخلی 109

دور نگار: 33626888