نام ونام خانوادگی

مدرک علمی

محل اخذ

مرتبه علمی

رشته

پست الکترونیکی

شماره داخلی

رحمان معرفت

دکتری

دانشگاه خوارزمی (تهران)

استادیار

علم اطلاعات و دانش شناسی

rmarefat@semnan.ac.ir

rmarefat@gmail.com

 123

مریم صابری

دکتری

فردوسی مشهد

استادیار

علم اطلاعات و دانش شناسی

saberi1707@gmail.com

saberi@semnan.ac.ir

109

حسین مرادی مقدم

دکتری

 فردوسی مشهد

استادیار

علم اطلاعات و دانش شناسی

h-moradimoghadam@semnan.ac.ir

145

حسن محمودی توپکانلو

دکتری

 فردوسی مشهد

استادیار

علم اطلاعات و دانش شناسی

 hmahmoudi@semnan.ac.ir

149

روح اله خادمی

دکتری

شهید چمران اهواز

استادیار

علم اطلاعات و دانش شناسی

r.khademi@semnan.ac.ir
rouhallahkhademi@gmail.com

149