مدیرگروه علوم تربیتی - مدیریت آموزشی   :                               جناب آقای دکتر سیاوش طالع پسند

ایمیل: stalepasand@semnan.ac.ir

شماره تماس :33623300-33624250 داخلی 136