نام ونام خانوادگی

مدرک علمی

محل اخذ

مرتبه علمی

رشته

پست الکترونیکی

شماره داخلی

دکتر علی اکبر امین بیدختی

دکتری

امریکا

استاد

مدیریت آموزشی

a.aminbeidokhti@semnan.ac.ir

115

دکتر سکینه جعفری

دکتری

ایران

استادیار

مدیریت آموزشی

sjafari.105@semnan.ac.ir 

sjafari.105@gmail.com

152

دکتر شیرکوه محمدی

دکتری

ایران

استادیار

مدیریت آموزشی

sherko.mohammadi720@gmail.com

sh.mohammadi@semnan.ac.ir