مدیرگروه علوم تربیتی - روان شناسی وآموزش کودکان استثنایی:

جناب آقای دکتر سیاوش طالع پسند

ایمیل: stalepasand@semnan.ac.ir

شماره تماس :33623300-33624250 داخلی 136