نام ونام خانوادگی

مدرک علمی

محل اخذ

مرتبه علمی

رشته –گرایش

پست الکترونیکی

شماره داخلی

دکتر سیاوش طالع پسند

دکتری

ایران-علامه طباطبایی

دانشیار

روانشناسی – تربیتی

stalepasand@semnan.ac.ir

136

دکتر علی محمد رضائی

دکتری

ایران-علامه طباطبایی

دانشیار

روانشناسی- تربیتی

rezaei_am@yahoo.com

135

دکتر محمد علی محمدی فر

دکتری

هندوستان

استادیار

روانشناسی– صنعتی و سازمانی

alimohammadyfar@yahoo.com

alimohammadyfar@semnan.ac.ir

140

دکتر محمدآقا دلاورپور

دکتری

شیراز

استادیار

روانشناسی- تربیتی

mdelavarpour@gmail.com

mdelavarpour@semnan.ac.ir

106