دانشجویان محترم می توانند با ارئه یک قطعه عکس به عضویت کتابخانه درآیند. شرایط امانت کتاب به دانشجویان مقاطع مختلف بشرح زیر می باشد :

 

 مقطع تحصیلی

تعداد کتاب

مدت امانت

کارشناسی ارشد

5جلد

4هفته

کارشناسی

3جلد

2هفته 

مقررات بسیار مهم

1)کتب مرجع از قبیل دایره المعارف ها واژنامه ها ،فرهنگ ها،زندگی نامه هابه هیچ عنوان امانت داده نمی شود ودر صورت ضرورت به مدت چند ساعت وتا پایان وقت اداری  کتابخانه به دانشجو امانت داده می شود.

2-نشریات ومجلات به هیچ عنوان امانت داده نمی شود ودر صورت نیاز تا پایان وقت اداری همان روزبه دانشجویان امانت داده می شود.

3-جریمه دیر کرد کتب به ازای هر روز 50تومان برای دانشجویان کارشناسی و80 تومان برای دانشجویان کارشناسی ارشد می باشد .

4-در صورتیکه کتاب توسط دانشجویان مفقود یا ناقص شود دانشجو باید عین همان کتاب را حداکثر تا یکماه تهیه کرده و به کتابخانه تحویل دهد در صورتیکه کتاب نایاب باشد دانشجو باید خسارت کتاب را کتابخانه بپردازد .

5-کپی وتکثیرپایان نامه ممنوع است ودانشجویان می توانند پایان نامه ها را فقط در داخل ساختمان کتابخانه مطالعه نمایند