معاونتآموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده:

                                                                                                                     جناب آقای دکتر  علی محمد  رضائی

 

شماره تماس:33623300-33624250 داخلی   135و 125

دور نگار: 33626888


شرح وظایف معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده:
• برنامه‌ریزی برای گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده با هماهنگی معاونت آموزشی دانشگاه
• ایجاد هماهنگی بین گروه‌های آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در معرفی استادان واجد شرایط و تنظیم برنامه آموزشی و امتحانات
• ارائه پیشنهادها و اجرای تدابیری در زمینه ارتقاء سطح کیفی پایان نامه‌ها براساس تصمیمات متخذه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
• همکاری با سایر معاونین و ریاست دانشکده در جهت ارتقاء کمی و کیفی آموزشی و پژوهشی دانشکده
• نظارت بر آموزش علمی و نظری دانشجویان و نحوه برگزاری کلاس‌های دانشکده طبق برنامه‌های مصوب
• نظارت بر انجام امور خدمات آموزشی از قبیل انتخاب واحد و امور مربوط به ترک تحصیل موقت و صدور مرخصی تحصیلی موقت دانشجویان و تهیه و تنظیم قراردادهای مدرسان حق التدریس
• طرح مسائل و مشکلات آموزشی دانشجویان و استادان دوره‌های تحصیلات تکمیلی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه