مدیرگروه روانشناسی  بالینی :

جناب آقای دکتر اسحق رحیمیان بوگر

ایمیل: i_rahimian@semnan.ac.ir

شماره تماس :33623300-33624250 داخلی 134