ریاست دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی مهدیشهر

 

                                                            جناب آقای دکتر علی اکبر امین بیدختی

 

مرتبه علمی: استاد

 

شماره تماس:33623300-33624250 داخلی 115

شماره مستقیم :33625554-023

دور نگار: 33626888

 

اهم وظایف رئیس دانشکده عبارت است از :
• نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می‌شود و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی
• ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده
• نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی دانشکده
• پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده به مقامات زیربط
• تشکیل و نظارت بر کار شوراهای آموزشی و پژوهشی دانشکده
• ارزیابی کار سالانه دانشکده و ارائه گزارشات لازم به رئیس دانشگاه
• بررسی صلاحیت معاونین و گروه‌های آموزشی و اظهار نظر درباره آنها
• نظارت بر حسن اجرای وظایف گروه‌های آموزشی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور رفع مشکلات مالی، اداری و تخصصی، باتوجه به اختیارات تفویض شده
• نظارت بر حسن اجرای وظایف کلیه واحدهای تابعه در دانشکده
• پیشنهاد مدیران گروه‌های آموزشی به ریاست دانشگاه جهت تایید
• پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده به ریاست دانشگاه