تاریخچه ریاست ها

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

تاریخ شروع مدیریت  

تاریخ پایان مدیریت

دکتر عباس هنربخش رئوف

سرپرست دانشکده تربیت دبیر

فوق لیسانس متالورژی

70/7/13

71/7/25

دکتر محمود بیدخام

سرپرست دانشکده تربیت دبیر

دکتری ریاضی

71/8/30

73/10/5

دکتر رحمان بهمنی سنگسری

رئیس دانشکده تربیت دبیر

فوق لیسانس ریاضی محض

73/10/5

78/10/7

دکتر ایمان اله بیگدلی

سرپرست دانشکده تربیت دبیر

فوق لیسانس روان شناسی

78/10/7

81/5/23

دکتر ناهید اشرفی

سرپرست دانشکده تربیت دبیر

دکتری ریاضی محض

82/9/1

85/6/26

دکتر محمد حسن یوسفی

سرپرست دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دکتری آناتومی دامپزشکی

85/6/26

86/5/30

دکتر ایمان اله بیگدلی

رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دکتری روان شناسی سلامت

86/5/30

90/6/10

دکتر شاهرخ مکوند حسینی

رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دکتری روانشناسی- نوروسایکولوژی

90/6/10

91/6/10

دکتر ایمان اله بیگدلی

رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دکتری روان شناسی سلامت

91/6/10

93/7/2

دکتر پرویز صباحی

رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دکتری  روان شناسی

93/7/2

94/6/15

دکتر علی اکبر امین بیدختی

رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دکتری مدیریت آموزشی

94/6/15

تاکنون