دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدیشهر

 

این واحد آموزشی با پیشنهاد دانشگاه سمنان و به درخواست و همکاری اهالی محترم مهدیشهر و موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی تحت عنوان دانشکده تربیت دبیرتاسیس گردید و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ریاضی (دبیری و محض) فعالیت خود را در سال 1370 آغاز نموده است.  در سال تحصیلی 1383بنا بر نیاز جامعه و منطقه به دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدیشهر تغییر نام داده و در مقطع کارشناسی رشته روان شناسی بالینی اقدام به جذب دانشجو در دوره روزانه و شبانه نموده است.

با عنایت خداوند منان در سال تحصیلی84-85 در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، 87-86 در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش روان شناسی تربیتی ودر  سال 88-87 در مقطع کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی ، کارشناسی روان شناسی کودکان استثنایی وکارشناسی ارشد روان شناسی بالینی و روان شناسی عمومی فعالیت نموده و در سال تحصیلی 91 نیز در مقطع دکتری مدیریت آموزشی، دکتری روان شناسی عمومی و دکتری روان شناسی تربیتی را به رشته های خود در دوره های روزانه و شبانه اضافه نموده است و با توفیق الهی در سال 92 در واحد پردیس تحصیلات تکمیلی در مقطع دکتری گرایش روان شناسی تربیتی و روان شناسی نیز اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.

 

خلاصه ای از سیر پیشرفت دانشگاه، به شرح ذیل می باشد.

 

سال شروع

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

دوره

1383

کارشناسی

روان شناسی

بالینی

روزانه و شبانه

1385

کارشناسی ارشد

علوم تربیتی

مدیریت آموزشی

روزانه وشبانه

1386

کارشناسی ارشد

روان شناسی

تربیتی

روزانه وشبانه

1387

کارشناسی

علم اطلاعات ودانش شناسی

-

روزانه وشبانه

1387

کارشناسی

روان شناسی

کودکان استثنایی

روزانه وشبانه

1387

کارشناسی ارشد

روان شناسی

بالینی

روزانه وشبانه

1387

کارشناسی ارشد

روان شناسی

عمومی

روزانه وشبانه

1391

دکتری

روان شناسی

عمومی

روزانه وشبانه

1391

دکتری

روان شناسی

تربیتی

روزانه وشبانه

1392

دکتری

روانشناسی

عمومی

پردیس دانشگاهی

1392

دکتری

روانشناسی

تربیتی

پردیس دانشگاهی

1392

دکتری

علوم تربیتی

مدیریت آموزشی

روزانه وشبانه