نام ونام خانوادگی

مدرک علمی

محل اخذ

مرتبه علمی

رشته –گرایش

پست الکترونیکی

شماره داخلی

دکتر پرویز صباحی

دکتری

ایران-اصفهان

استادیار

روانشناسی

p_sabahi@semnan.ac.ir

122

دکتر شاهرخ مکوند حسینی

دکتری

ایران-مدرس

دانشیار

روانشناسی

shmakvand@yahoo.com

shmakvand@semnan.ac.ir

146

دکتر اسحق رحیمیان بوگر

دکتری

ایران-تهران

دانشیار

روانشناسی- سلامت

i_rahimian@semnan.ac.ir

136

دکتر محمود نجفی

دکتری

ایران-علامه طباطبایی

دانشیار

روانشناسی

m_najafi@semnan.ac.ir

119

دکتر پروین رفیعی نیا

دکتری

ایران-مدرس

استادیار

روانشناسی

p_rafieinia@semnan.ac.ir

122