مشتمل بر تعدادی Ratو موش سوری آزمایشگاه به همراه امکانات نرم افزار ثبت رفتار به وسیله دوربین مدار بسته و همچنین نگهداری و تشریح و تزریق جانوران  و مجهز به مازهای چوبی ، آبی و غیره می باشد که دانشجویان در دروسی که در سطور فوق بیان شده است از آن بهره مند می شوند .