ابزارها و وسایل آموزشی و روان شناسی که بالغ بر 350 نسخه تست مداد وکاغذی و 23 نرم افزار تست روان شناسی که شامل: آزمون های MMPI ،NEO  ، GHQ ، میلون ، هوش کتل و... می باشد و همچنین دارای بیش از 100 فیلم روان شناسی و مجهز به بیش از 40 دستگاه پیشرفته روانشناسی و قابلیت انجام طرح های پژوهشی با دستگاه EEG  ،بیوفیدبک وینا تست وreh com را در آزمایشگاه بوجود آورده است که در دروس مختلفی اعم از: روانشناسی تجربی، روانشناسی یادگیری ، روانشناسی احساس و ادراک و روانشناسی فیزیولوژیک و... مورد استفاده قرار می گیرد، که دانشجویان نیزمی توانند از آنها در جهت ارائه مقاله ، تحقیق و پایان نامه بهره مند شوند.