پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

دانشکده روان­شناسی وعلوم تربیتی مهدیشهر

· آدرس: سمنان ، مهدیشهر، دربند ، دانشکده روان­شناسی وعلوم تربیتی مهدیشهر دانشگاه سمنان

· کدپستی: 3564111556

· تلفن: 33623300-023 ،33624250 -023

· دورنگار: 33626888-023

· ایمیل psychology @ semnan.ac.ir

· وب سایت :  http://psy.semnan.ac.ir

 

Departman of Faculty of Psychology and Education

· Address: Faculty of Psychology & Educational sciences Mahdishahr , Semnan University , Darband, Mehdishahr, Semnan, Iran.

· P.O.Box: 3564111556

· Tel:  +98 (23) 33623300, +98 (23) 33624250

· Fax: +98 (23) 33626888

· Email: psychology @ semnan.ac.ir

· Website: http://psy.semnan.ac.ir

 

 

 

ارتباط با دانشکده
کليه حقوق براي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتی مهدیشهر دانشگاه سمنان محفوظ می باشد.
CopyRight 2020 - Faculty of Psychology & Educational sciences Mahdishahr , Semnan University