پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

نام ونام خانوادگي

مدرك علمی

محل اخذ

مرتبه علمی

رشته –گرايش

پست الکترونیکی

وب پرتال

شماره داخلی

دكتر سياوش طالع پسند

دكتري

ايران-علامه طباطبایی

دانشیار

روانشناسی – تربیتي

stalepasand@semnan.ac.ir

وب

136

دکتر علی محمد رضایی

دکتری

ايران-علامه طباطبایی

دانشیار

روانشناسی- تربیتی

rezaei_am@yahoo.com

وب

135

دکتر محمدعلی محمدی فر

دکتری

هندوستان

استاديار

روانشناسی– صنعتی و سازمانی

alimohammadyfar@yahoo.com

alimohammadyfar@semnan.ac.ir

وب

140

دکتر محمدآقا دلاورپور

دکتری

شیراز

استادیار

روانشناسی- تربیتی

mdelavarpour@gmail.com

mdelavarpour@semnan.ac.ir

وب

106

 
 

ارتباط با دانشکده
کليه حقوق براي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتی مهدیشهر دانشگاه سمنان محفوظ می باشد.
CopyRight 2020 - Faculty of Psychology & Educational sciences Mahdishahr , Semnan University