پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠


 

نام ونام خانوادگي

مدرك علمی

محل اخذ

مرتبه علمی

رشته گرايش

پست الکترونیکی

وب پرتال

شماره داخلی

دكتر پرویز صباحی

دكتري

ایران-اصفهان

استادیار

روانشناسی


p_sabahi@semnan.ac.ir
وب

122

دكتر شاهرخ مكوند حسيني

دكتري

ايران-مدرس

دانشیار

روانشناسی

shmakvand@yahoo.com

shmakvand@semnan.ac.ir

وب

146

دکتر اسحاق رحیمیان بوگر

دکتری

ایران-تهران

دانشیار

روانشناسی- سلامت

i_rahimian@semnan.ac.ir

وب

136

دکتر محمود نجفی

دکتری

ایران-علامه طباطبایی

دانشیار

روانشناسی

m_najafi@semnan.ac.ir

وب

119

دکتر پروین رفیعی نیا

دکتری

ایران-مدرس

استادیار

روانشناسی

 

p_rafieinia@semnan.ac.ir

وب

122


ارتباط با دانشکده
کليه حقوق براي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتی مهدیشهر دانشگاه سمنان محفوظ می باشد.
CopyRight 2020 - Faculty of Psychology & Educational sciences Mahdishahr , Semnan University