پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠


 علوم تربیتی، روانشناسی تربیتی
مدیریت گروه
اساتید
معرفی رشته

ارتباط با دانشکده
کليه حقوق براي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتی مهدیشهر دانشگاه سمنان محفوظ می باشد.
CopyRight 2020 - Faculty of Psychology & Educational sciences Mahdishahr , Semnan University