پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

 

 
   دانلود : 1.zip           حجم فایل 100 KB
   دانلود : تاریخ_کمیته_های_اخلاق_سال_1399_(1).pdf           حجم فایل 63 KB
   دانلود : فرم مشخصات سامانه ملی.docx           حجم فایل 124 KB
   دانلود : فرم رضایت نامه.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود : راهنما و نمونه رضایت آگاهانه.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : فرم کد اخلاق           حجم فایل 48 KB

ارتباط با دانشکده
کليه حقوق براي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتی مهدیشهر دانشگاه سمنان محفوظ می باشد.
CopyRight 2020 - Faculty of Psychology & Educational sciences Mahdishahr , Semnan University