پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

دكتر معصومه خسروي

دكتري

هندوستان

استاديار

روانشناسی- تربيتي

masoumana@yahoo.com

m.khosravi@semnan.ac.ir

دکتر فرحناز کیان ارثی

دکتری

ايران-علامه طباطبایی

استاديار

روانشناسی –تربیتی

 

دکتر لاله جمشیدی

دکتری

ایران

استادیار

مدیریت آموزشی

laleh.jamshidi@semnan.ac.ir

حمیدکشاورز

دکتری

ایران- تهران

مربی

علم اطلاعات و دانش شناسی

keshavarzsina@gmail.com

hkeshavarz@semnan.ac.ir

 
 
 

ارتباط با دانشکده
کليه حقوق براي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتی مهدیشهر دانشگاه سمنان محفوظ می باشد.
CopyRight 2020 - Faculty of Psychology & Educational sciences Mahdishahr , Semnan University