پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

نام ونام خانوادگي

مدرك علمی

محل اخذ

مرتبه علمی

رشته

پست الکترونیکی

وب پرتال

شماره داخلی

رحمان معرفت

دکتری

دانشگاه خوارزمی (تهران)

استادیار

علم اطلاعات و دانش شناسی

rmarefat@semnan.ac.ir

rmarefat@gmail.com

وب

123

مریم صابری

دکتری

فردوسی مشهد

استادیار

علم اطلاعات و دانش شناسی

saberi1707@gmail.com

saberi@semnan.ac.ir

وب

109

حسین مرادی مقدم

دکتری

 فردوسی مشهد

استادیار

علم اطلاعات و دانش شناسی

h-moradimoghadam@semnan.ac.ir

وب

145

روح اله خادمی

دکتری

شهید چمران اهواز

استادیار

علم اطلاعات و دانش شناسی

r.khademi@semnan.ac.ir
rouhallahkhademi@gmail.com

وب

149

 

ارتباط با دانشکده
کليه حقوق براي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتی مهدیشهر دانشگاه سمنان محفوظ می باشد.
CopyRight 2020 - Faculty of Psychology & Educational sciences Mahdishahr , Semnan University