يکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه; کارشناسی ارشد (روانشناسی )
دانشجو : مریم بختیاری ** اساتید راهنما : دکتر رفیعی‌نیا * مورخ دوشنبه 30/11/96 * ساعت 11:20
 ١٢:٢٢ - چهارشنبه ٢٥ بهمن ١٣٩٦ادامه خبر >>

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه; مدیریت آموزشی
دانشجو : میثم رضایی ** اساتید راهنما : آقای دکتر علی اکبر امین بیدختی * مورخ شنبه 96/11/28 * ساعت 9 صبح
 ١٢:٠٨ - چهارشنبه ٢٥ بهمن ١٣٩٦ادامه خبر >>

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه; کارشناسی ارشد (روانشناسی تربیتی)
دانشجو : محمد گرمابی ** اساتید راهنما : آقای دکتر محمدعلی محمدی فر * مورخ یک شنبه 96/11/29 * ساعت 16.30
 ١١:٥٧ - چهارشنبه ٢٥ بهمن ١٣٩٦ادامه خبر >>

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه; کارشناسی ارشد (روانشناسی بالینی)
دانشجو : زهرا ساجدی ** اساتید راهنما : آقای دکتر محمود نجفی * مورخ دو شنبه 96/11/23 * ساعت 14
 ٠٨:٠٤ - شنبه ٢١ بهمن ١٣٩٦ادامه خبر >>

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه; کارشناسی ارشد (مدیریت آموزشی)
دانشجو : خلیل عموری ** استاد راهنما : آقای دکتر علی اکبر امین بیدختی * مورخ دو شنبه 96/11/23 * ساعت 13
 ٠٨:٠١ - شنبه ٢١ بهمن ١٣٩٦ادامه خبر >>


اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه; کارشناسی ارشد (روانشناسی )
دانشجو : مریم بختیاری ** اساتید راهنما : دکتر رفیعی‌نیا * مورخ دوشنبه 30/11/96 * ساعت 11:20
 ١٢:٢٢ - چهارشنبه ٢٥ بهمن ١٣٩٦ادامه خبر >>

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه; مدیریت آموزشی
دانشجو : میثم رضایی ** اساتید راهنما : آقای دکتر علی اکبر امین بیدختی * مورخ شنبه 96/11/28 * ساعت 9 صبح
 ١٢:٠٨ - چهارشنبه ٢٥ بهمن ١٣٩٦ادامه خبر >>

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه; کارشناسی ارشد (روانشناسی تربیتی)
دانشجو : محمد گرمابی ** اساتید راهنما : آقای دکتر محمدعلی محمدی فر * مورخ یک شنبه 96/11/29 * ساعت 16.30
 ١١:٥٧ - چهارشنبه ٢٥ بهمن ١٣٩٦ادامه خبر >>
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه; کارشناسی ارشد (مدیریت آموزشی)
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه; دکتری (روانشناسی تربیتی)
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه; کارشناسی ارشد (روانشناسی تربیتی)
اطلاعیه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه; کارشناسی ارشد (روانشناسی تربیتی)
«اطلاعیه» جلسه دفاع از پایان نامه دکتری روانشناسی(تربیتی)

سامانه ها