چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 8592
 بازدید امروز : 226
 کل بازدید : 744426
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2

لیست پرسشنامه های موجود


ردیف

عنوان

سرشناسه

1

عبارت های خود بیانی

گلاس

2

ارزیابی اطلاعات خانواده ها در مورد بیماری اسکیزوفرنیایپارانوئید مزمن

شریدن

3

سخت رویی شیکاگو

بارتدن

4

نگرش های زیانبار (ناکارآمد)

بک و ایسمن

5

اضطراب موقعیتی- خصیصه ای اشپیلبرگر (STAI)

اشپیلبرگر

6

بخش کلامی آزمون خلاقیت تورنس

تورنس

7

خلاقیت

عابدی

8

ادراک از شیوه های فرزندپروری (PSQ)

 

9

اضطراب مدرسه (SAS)

فیلیپس

10

احساس خصومت ردفورد

ردفورد

11

سیاهه سبک هویت

برزونسکی

12

جرأت ورزی (درجه ناراحتی)

گمبریل

13

توصیف خود

گیزلی

14

سبکهای یادگیری (LSI)

اونوره

15

ابعاد هویت

مجدیان

16

جرأت ورزی (نرخ بروز رفتار)

آمالی

17

کیفیت زندگی (مراجع)

بیان زاده

18

نردبان امیدواری

کیل

19

درجه بندی تعامل اجتماعی از دیدگاه معلم

هوپز

20

الکسیتایمیای تورنتو

تیلور

21

خودسنجی ترس/درد

بایری

22

تعبیر مسئولیت (RIQ)

ساکلوسکیس

23

رویدادهای زندگی جوانان

براهنی

24

خودکنترلی

مجدیان

25

خودگردانی تحصیلی

مجدیان

26

خودپنداره مربوط به مدرسه

آتش روز

27

فرزندپروریآرنولد

آرنولد

28

حل تعارض (CRQ)

علیرضایی

29

جهت گیری زندگی

قربانی

30

خود توصیف گری بدنی (PSDQ)

شکری

31

تکلیف گرایی و خودگرایی در ورزش

حسین نژاد

32

کنترل عواطف

انیسی

33

کیفیت زندگی (SF-36)

 

34

اعتیاد به اینترنت

مجدیان

35

سازگاری

کاخکی

36

سنجش نظام ارزشها

 

37

جهت گیری دینی آلپورت

آلپورت

38

پذیرش اجتماعی

کرمی

39

ارزشهای شغلی و خانوادگی (مخصوص دانشجویان دختر)

ساواناتانوار

40

طهارت و نظافت

فتی

41

سبک های تفکر

استرنبرگ

42

تمایل کودکان به کنترل

گونر

43

خودنظارتی

مهرداد

44

خودسنجی اضطراب

زونگ

45

راهبردهای مقابله ای

بلینگز

46

وحشت زدگی و هراس آلبانی (APPQ)

بارلو

47

استفاده بهینه از وقت

رضاخانی

48

شکیبایی

رضاخانی

49

تحول روانی- اجتماعی هاولی (MPD)

هاولی

50

ترصد یا تکالیف عملکرد مداوم

کلی

51

تداعی لغات کنت- روسانف

کنت

52

یادگیری تداعی ها

وکسلر

53

مهارت های مقابله ای

روزنشتاین

54

سنجش خانواده FAD

بارکر

55

مهارت های مقابله ای

 

56

خودشناسی

رضاخانی

57

علائم جسمی

پاول

58

شدت درد مک گیل

ملزاک

59

سرند شناختی

دولتشاهی

60

بررسی رابطه تحول خودپنداشت و پرخاشگری در نوجوانان

سحبان

61

شخصیتی بایچمن

بایچمن

62

پرخاشگری AGQ

 

63

عادتهای مطالعه (PSSHI)

 

a64

هوش اجتماعی

مجدیان

b64

اعتقاد به خرافات

رضاخانی

65

سنجش سردردهایتنشی

سموعی

66

شناخت و داوری نسبت به مردم

رضاخانی

67

رفتاری راتر کودکان (فرم والدین)

مجدیان

68

رفتاری راتر کودکان (فرم معلم)

مجدیان

69

سنجش نقاط قوت و ضعف کودک (SDQ)

محمدی

70

نگرش فرزند به والدین

عبدا... زاده

71

انگیزه درونی

مجدیان

72

باورها

 

73

ترس (FCL)

کائور

74

وسواس مذهبی (PIOS)

عبدا... زاده

75

انگیزه تأیید (AMS)

تری پاتی

76

صفت خشم اسپیلبرگر

اسپیلبرگر

77

احساس معنابخش بودن زندگی

یاوری

78

محبوبیت

رضاخانی

79

سنجش ادراک خویشتن

کرمی

80

سبکهای یادگیری گلب

کلب

81

راهمای نیازهای (GNI)

گروال

82

سبک مدیریت

 

83

تصور از خدا (GII)

لارنس

84

راهبردهای یادگیری محقق ساخته

باصری

85

آمادگی تحصیلی متروپالیتن

رضاخانی

86

حمایت اجتماعی بیل راهه

راهه

87

حوادث زندگی

 

88

خصوصیات اخلاقی وودورث

کرمی

89

عقاید پانیکگرینبرگ

گرینبرگ

90

دست مسلط آنت

آنت

91

شجاعت

رضاخانی

92

رابطه والدین و فرزندان PBI

پارکر

93

خصوصیات اخلاقی وودورث

کرمی

93

سرسختی اهواز

کیامرئی

94

کفایت شخصی (فرم گزارش کودک)

هادیان فر

95

احساس خودکفایی کودکان

ویلر

96

علایم PTSD در بین کودکان

یول

97

کمال گرایی چند بعدی فراست

فراست

98

کنارآیی نوجوانان ACS

فرایدنبرگ

99

سازگاری بل (فرم بزرگسالان)

احمدی زاده

100

خودگردانی تمرین ورزشی

شکری

101

شخصیت خلاق (مخصوص مدیران)

مجدیان

102

فهرست عوامل مؤثر در رفتار اجتماعی

بکر

103

کیفیت روابط

پیرس

104

ارزیابی تفکر، زبان و ارتباطات TLC

اندرسون

105

خودکارآمدی کودکان در روابط بین فردی با همسالان CSPIS

ویلر

106

ادراک کفایت

هارتر

107

دریافت و بارهای درد

ویلیامز

108

افکار خود آیند ATQ

هولون

109

پیش بینی تشخیص DPS فرم والدین

لوکاس

110

حافظه ضمنی (تکمیل ریشه وار، تکمیل وازه جزء جزء شده)

شاختر

111

رویدادهای مهم زندگی

پیکل

112

عملکرد خانواده FAD

 

113

دایره های آزمون خلاقیت غیرکلامیتورنس

تورنس

114

حوادث زندگی

پیکل

115

راهبردهای مقابله ای نوجوانان ACS

محمدی

116

انگیزه پیشرفت (ACMT)

باهارک وا

117

تصویر تن

فیشر

118

فرایند هویت ایگوEIPQ

آدامز

119

خودسنجی خشم (کودکان)

نلسون

120

شاخص کرنل فرم N2

رضاخانی

121

فراخنای توجه SOA

کی

122

یادآوری آزاد

فقفوریان

123

تعبییر رویدادها (نسخه مربوط به دیگران)

باتلر

124

فرزندپروریبامریند

بامریند

125

استرس

رضاخانی

126

چک لیست مهارت های مقابله ای

کارور

127

تصویر آندره ری

ری

128

فرم ارزشیابی رفتار راتر

راتر

129

امید

اسنایدر

130

پرسشنامه مونی

آخوند زاده

131

سازگاری

رضا خانی

132

تشخیص هیجان واحساسات

رضاخانی

133

مصاحبه ادراک-  خود

دیمون

134

مفهوم خویشتن بک

بک

135

تنهایی

اشروهایشل

136

تغییر رویدادها نسخه مربوط به خود

باتلر

137

خلق وخوی مالهوتر

مالهوتر

138

زمینه یابی ترس-  فرم دوم

زینبارک

139

سابقه سردرد

بنچارد

140

سازگاری اجتماعی کالیفرنیا CTP

 

141

جهت گیری مذهبی

خدایاری فرد

142

سبک اسنادی ASQ

 

143

نماد ارقام اسمیت SDMT

اسمیت

144

سبک اسنادی

سلیگمن

145

باورهای غیرمنطقی IBT

جونز

146

ادراک کنترل

وبز

147

توانمندی من (ESS)

بارون

148

دلبستگی بزرگسالی (AAI)

هزن

149

عاطفه مثبت و عاطفه منفی PANAS

واتسون

150

فرسودگی شغلی مازالاخMBI

مازلاخ

151

فشار روانی

موسوی

152

اضطراب سخنرانی

مجدیان

153

محیط کلاس و مدرسه

مجدیان

154

کنترل خشم

رضاخانی

155

ادراک لیاقت

هارتر

156

توانمندسازی اعضای مدرسه (SPES)

شورت

157

شاخص تنیدگیوالدینی

آبیدین

158

کارآمد پنداری شخصی

بندورا

159

جملات ناتمام راتر

راتر

160

کمال گرایی مثبت و منفی

 

161

دسته بندی کارت های ویسکانسین

برگ

162

نگرش در مورد درمان شناختی SCT

 

163

تفکر انتقادی کالیفرنیا

برزیده

164

روانشناسی رانندگی

رضاخانی

165

رشد اجتماعی واینلند

واینلند

166

نظام سنجش مبتنی بر تجربه آشنباخ

آشنباخ

167

شیوه های فرزندپروری

اسفندیاری

168

مقابله با درد

نیسن

169

افسردگی سالمندان (CES-D)

رادلف

170

همتاسازی تصاویر مشابه (MMF)

کگن

171

تشابهات وکسلر (بزرگسالان)

وکسلر

172

راهبردهای یادگیری

 

173

ناامیدی بک

بک

174

گناه

کوگلر و جونز

175

رضایت زناشویی (ENRISH) فرم 47 سوالی

انریچ

176

رضایت زناشویی (ENRISH) فرم 115 سوالی

انریچ

177

ام ام پی آی MMPI

 

178

ام ام پی آی 2 (MMPI-2) پرشنامه چند وجهی شخصی مینهسوتا

گراهام

179

 

a -شخصیتی آیزنک (بزرگسالان)

آیزنک

b -شخصیتی آیزنک فرم کوتاه (تجدید نظر شده)

آیزنک

180

شخصیتی آیزنک نوجوانان

آیزنک

181

 

a -آزمون شخصیت نوع A و B

سلیمانی نسب

b -آزمون شخصیت نوع A و B (85 سوالی)

سلیمانی نسب

182

شخصیتی روان نژندی

کوندو

183

شخصیت نئو (NEO-PE-R)

حق شناس

184

راهنمای آزمون شخصیتی بندر- گشتالت

کرمی

185

آزمون بالینی چند محوری میلون 3

میلون

186

ارزش های شخصی (P.V.Q)

شری

187

شخصیت نورونیسیزم، برونگرایی، باز بودن NEOPIR

کوستا

188

16 عامل شخصیت کتل

کتل

189

شخصیت برن- رویتر

کرمی

190

شخصیتی آیزنک (تجدید نظر شده) فرم کوتاه

مجدیان

191

هوش اجتماعی

مجدیان

192

هوش دمینوها (D48)

 

193

هوشی کتل (فرم 2)

کتل

194

هوشی کتل (فرم 3)

کتل

195

حافظه وکسلر

نصیری

196

حافظه بصری

کیم کاراد

197

هوش بورلی- اولهرون

بورلی

198

گودیناف هوشی

 

199

فرسودگی شغلی گلدارد

کرمی

200

رضایت شغلی

 

201

فرسودگی شغل مسلش

مسلش

202

ارزشهای شغلی و خانوادگی (مخصوص دانشجویان دختر)

ساوناتاوار

203

توصیف شغل JDI

اسمیت

204

راهنمای انتخاب کار و شغل

کرمی

205

عادت های مطالعه (PSSHI)

پالسانی

206

رغبت سنجی تحصیلی- شغلی هالند

هالند

207

آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن

مختاری

208

شکل گیری مفهوم ویگوستکی

دانش

209

جملات ناتمام ساکس

ساکس

210

سازگاری برای دانش آموزان دبیرستانی

کرمی

211

مقایسه مهارت های واجشناسی درد و گروه زیر گروه ادراکی و زبانی اختلال خواندن

حسیی لر

212

راهنمای نیازها (GNI)

گروال

213

راهنمای نیازهای دانش آموزان دبیرستانی

کرمی

214

انگیزه پیشرفت هرمنس

هرمنس

215

سبک های یادگیری (ILS)

ورمونت

216

یادداری دیداری بنتونBVRT

بنتون

217

انگیزه پیشرفت (ACMT)

باهارگاوا

218

ارتباط بیانی

کارسون

219

یادآوری داستان

ببکاک

220

حذف عدد

لزاک

221

راهبردهای خود انگیخته برای یادگیری

پینتریچ

222

دست برتری اصلاح شده بریگز و نیبز

بریگز

223

خط زنی بوناردل

بوناردل

224

افسردگی کودکان CDS (فرم گزارش دیگران)

تیشر

225

کودک آزاری و بی توجهی

نوروزی

226

اضطراب آشکار کودکان

رینولدز

227

راهنمای ریون کودکان

ریون

228

آزمون افسردگی کودکان

ماریاکواکس

229

نگرانی کودکان

مایر

230

ناامیدی کودکان

کازدین

231

ابعاد معنویت مک دونالد

مکدنالد

232

اندریافت کودکان C.A.T

 

233

خودپنداره کودکان (CSCS)

آهلووالیا

234

رنگ ولغتاستروپ

استروپ

235

آزمون حرکتی- دیداری بندر گشتالت

لورتابندر

236

ازمونفرافکندنوموهان برای انگیزش پیشرفت

پراتیپادنو

237

تست نقاشی خانواده

خدیوی زند

238

آزمون ویسکانسین (WSCT)

ویسکانسین

239

آزمون مکعبهای کهس

کهس

240

راهنمای آزمون اندریافت موضوع T.A.T

 

241

آزمون اندریافت سالمندانS.A.T

 

242

آزمون بنتون

بنتون

243

رورشاخ

 

244

تفسیر بالینی گودیناف

گودیناف

245

آزمون سانتوچی

کرمی

246

آزمون موزاییک ژیل

ژیل

247

راهنمای ریون بزرگسالان

ریون

248

آزمون ریون پیشرفته (فرم12تایی)

ریون

249

آزمون آندره ری

ری

250

آزمون ریون پیشرفته فرم36تایی

ریون

251

افسردگی بک

بک

252

مقیاس سنجش افکار خودکشی بک

بک

253

اضطراب کتل

کتل

254

مقیاس درجه بندی اورال و گراهام

کرمی

255

ترس (FCL)

راویندرکائور

256

تحمل ناکامل (ERTO)

ری

257

خود بیمار انگاری

رضاخانی

258

سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان)

کرمی

259

مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)

هامیلتون

260

تفکرات غیر منطقی (A.T.I.b)

 

261

مهارتهای خودبیانی

آمالی

262

فهرست تجدید نظر شده علائم روانی (SCL90-R)

 

263

چک لیست بهداشت روانی

کومار

264

نگرانی پناستت (PSWQ)

پارلو

265

ترس (پرسشنامه علائم رفتاری)

مارکس

266

رویارویی با بیماری

نامبر

267

اضطراب زانک (S.A.S)

کرمی

268

اضطراب کتل

کتل

269

اضطراب

اشپیلبرگر

270

اضطراب امتحان

ابوالقاسمی

271

مشکلات جنسی

 

272

اضطراب کتل

کتل

273

اضطراب ساراسون

جمعه پور

274

آزمون اضطراب رقابت در ورزش

مجدیان

275

ترس از ارزیابی منفی (FNE)

واتسون

276

مکانیسم های دفاعی

عبدا... زاده

277

میزان درد مزمن

ون کورف

278

فشارهای روانی اجتماعی

فرزادی

279

مقیاس اجتناب وفشار روانی

واتسون

280

وسواس فکری مادزلی

هاجسون

281

سازگاری با دیابتD.A.S

سالیوان

282

فشار روانی خانواده FBIS

پای

283

مقیاس اضطراب ورزشی

قربانی

284

CBCL

آخن باخن

285

فهرست علایم وسواس فکری عملی یل براوانYBOCS

گودمن

286

هراس اجتماعی (SPIN)

کانور

287

سنجش عوامل روانشناختی اختلال کنش جنسی

محرابی

288

سلامت عمومی GHQفرم 28 سوالی

گلدنبرگ

289

مجموعه آزمونهای شناختی-تشخیصی ارزیابی اختلالات عقلی

کی

290

مقیاس جهت اساسی رفتار در روابط بین فردی (FIRO-B)

 

291

مقیاس ارزیابی رابطه مادر- کودک (MCRE)

رزم یار

292

حمایت اجتماعی

وکس

293

آزمون عزت نفس آیزنگ

بیابانگرد

294

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

اسمیت

295

ارزشهای لپورت- ورنونولیندزی

آلپورت

296

آزمون هیجان خواهی زاکرمن

محوی

297

خلاقیت سنج (CREE)

تورستون

298

علاقه به مادیات

رضا خانی

299

نگرش نسبت به خلاقیت

شیفر

300

چک لیست خلاقیت جانسون

کرمی

301

مقیاس بلوغ عاطفی (EMS)

سینگ

302

جهت اساسی رفتار در روابط بین فردی

شوتز

303

تنهایی

دلشیری

304

پیتز بورگ

بایسی

305

سازگاری

کاخکی

306

خودپندارهPMSPS

 

307

تشخیص هیجان و احساسات

رضاخانی

308

پذیرش اجتماعی

کراوان

309

آزمون رشد اجتماعی واینلند

سیلمون

310

آزمون مفهوم خویشتن بک

بک

311

آزمون قضاوت اخلاقی

گانداسینها

312

قدرت ریسک

رضاخانی

313

خصوصیات اخلاقی وودورث

کرمی

314

آزمون تجدید نظر شده منبع کنترل

مجدیان

315

مقیاس عزت نفس پپ

بیابانگرد

316

مقیاس بلوغ اجتماعی رائوRSMS

رائو

317

خودشناسی

 

318

سازگاری ازدواج فرم الف و فرم ب

سینگ

319

عزت نفس آلیس کوپر

کرمی

320

مقیاس های سنجش ادارک خویشتن (SMSP)

آگراوال

321

مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی

نویدی

322

مقیاس انگیزه تأیید (AMS)

تریپاتی

323

استفاده بهینه از وقت

رضاخانی

324

آزمون هوش هیجانی

بار- ان

325

قدرت رهبری

رضاخانی

326

آزمون شناختی- تشخیصی کی

نعمت ا... زاده

327

حالات فراشناختی

انیل

328

درونگرایی- برونگرایی

رضاخانی

329

منبع کنترل راتر

راتر

330

مقیاس تاب آوری (CD-RIS)

کونور

331

چندوجهی صفات عاطفی MAACLR

زاکرمن

332

حوادث منفی زندگی

براهنی

333

خودپنداره

ساراسوت

334

عملکرد مداوم CPT

رسولد

335

مجموعه آزمون های تشخیصی و ادراکی

روتر

336

آزمون راهبردهای مقابلی ای لازاروس- فولکمن

 

337

کیفیت ازدواج

اسپانیر

338

حمایت اجتماعی

وین فیلد

339

پرخاشگری

مجدیان

340

مقیاس مهارتهای اجتماعی مثبت و منفی

آیت ا... زاده

341

جوّ ورزشی

قربانی

342

مقیاس جهت گیری اسناد عمومی

قربانی

343

حرکت ظریف چشم و دست هاز

هاز

344

رفتارهای حمایت گرانه اجتماعی ISSB

باررا

345

کیفیت زندگی

لانکشایر

346

شادکامی آکسفورد

 

347

خودکنترلی

بام

348

درون گرایی و برون گرایی

آیزنک

349

زمینه یابی دیدگاههای شخصی (آزمون سرسختی)

 

350

میزان امیدواری

میلر

351

سیاهه تجارب زندگی LES

سارسون

352

عملکرد خانواده FFS

بلوم

353

آزمون کمرویی

سموعی

354

مجموعه پرسشنامه های راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری

ریچ

355

آزمون تأییدجویی کودکان (CAST)

تری پاتی

356

جهت گیری هدفی

خوش خلق

357

مقیاس عشق

رضاخانی

358

پرخاشگری

 

359

مقیاس جهت گیری مذهبی

 

360

توصیف خود

 

361

خودسنجی تشریفات وسواسی

اسکتی

362

هوش هیجانی شوت

شوت

363

سلامت عمومی

 

364

هشیاری فرایبورگ

گل پور

365